Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Eiropas semestris


  • ekonomiskas pārvaldības process
  • mērķis – izvērtēt situāciju, sniegt rekomendācijas

Eiropas Semestra process

Eiropas Semestris ir Eiropas Savienības ekonomiskas pārvaldības process, kas ir organizēts viena gada cikla ietvaros. Tā mērķis ir izvērtēt ekonomisko situāciju gan Eiropas Savienībā, gan atsevišķi katrā Eiropas Savienības dalībvalstī, kā arī sniegt rekomendācijas Eiropas Savienības dalībvalstīm to ekonomiskās politikas īstenošanai un stiprināšanai.

Katru gadu Eiropas Komisija sagatavo Ikgadējo izaugsmes ziņojumu, kas ietver Eiropas Savienības prioritātes nākamajam gadam, tostarp, attiecībā uz ekonomikas un finanšu politikām un reformām ar mērķi veicināt izaugsmi. Papildus tiek sagatavoti ziņojumi par dalībvalstīm, kas ietver detalizētu analīzi par Eiropas Savienības dalībvalstu plāniem attiecībā uz budžeta, makroekonomikas un strukturālo reformu jautājumiem. Pēc ziņojuma par katru valsti publicēšanas Eiropas Komisija tiekas ar attiecīgās valsts pārstāvjiem un sociālajiem partneriem, lai apspriestu tā saturu, uzzinātu nostājas un, ja nepieciešams, precizētu ziņojumu. Vienlaikus tiek sagatavots Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojums par tām valstīm, kuru situācija prasa īpašu uzmanību un tālāku izpēti.

Ikgadējais izaugsmes ziņojums kalpo par pamatu ieteikumiem konkrētām valstīm nākamajiem 12-18 mēnešiem. Ieteikumi tiek publicēti nākamā gada maijā, apspriesti un apstiprināti Eiropadomē un Ministru padomē. Šie ieteikumi arī sekmē Eiropas Savienības ilgtermiņa nodarbinātības un izaugsmes stratēģijas Eiropa 2020 mērķu sasniegšanu, kas tiek īstenota un uzraudzīta saistībā ar Eiropas Semestri. Uz ieteikumu pamata katra valsts sagatavo nacionālo reformu plānu, detalizēti skaidrojot, kā tā plāno pildīt Eiropas Komisijas ieteikumus.

Ņemot vērā konkrēta gada Izaugsmes ziņojumu, Ziņojumu par Latviju, kā arī Latvijai veltītas rekomendācijas, katru gadu Ekonomikas ministrija koordinē Progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas „Eiropa 2020” stratēģijas kontekstā īstenošanu (Ziņojums par NRP) sagatavošanu. Ziņojuma par NRP sagatavošanu atbilstoši Eiropas Komisijas ieteikumiem ir jāiesaista sociālie partneri.

Vairāk:

„Eiropa 2020” stratēģija un Latvijas nacionālā reformu programma

Latvijas nacionālā reformu programma

The European Semester

Eiropas Semestra process un sociālo partneru iesaiste

2015. gada oktobrī Eiropas Komisija nolēma turpināt racionalizēt Eiropas Semestri. Tas ietver apņemšanos labāk integrēt eiro zonu, liekot lielāku uzsvaru uz nodarbinātību un sociālo aizsardzību, sociālā dialoga stiprināšanu, konverģenci, izmantojot salīdzinošo novērtēšanu un labāko praksi, un reformām ar Eiropas struktūrfondu palīdzību.

2015.gadā Eiropas Komisija apņēmās stiprināt sociālo dialogu, jo īpaši uzlabojot sociālo partneru iesaisti Eiropas Semestra procesā. Neskatoties uz to, ka Eiropas Semestra process tika ieviests jau kopš 2011.gada, jāatzīst, ka sociālo partneru iesaiste praksē būtībā tika uzsākta tikai ar 2015.gadu. Šajā sakarā tika uzlabota komunikācija ar sociālajiem partneriem, kā arī tika pieņemti divi svarīgi dokumenti par sociālo dialogu un sociālo partneru iesaisti. 2016.gada 16.jūnija Eiropas Savienības Nodarbinātības, Sociālās politikas, veselības aizsardzības un patērētāju tiesību padome pieņēma secinājumus par sociālo dialogu “Jauns sākums spēcīgam sociālajam dialogam” un 2016.gada 27.jūnijā Eiropas Savienības Padomes prezidentūra, Eiropas Komisija un Eiropas sociālie partneri pieņēma paziņojumu par jaunu sākumu sociālajam dialogam (“A New Start for Social Dialogue”). Tie ietver rekomendācijas Eiropas Komisijai un dalībvalstīm par sociālo partneru iesaisti Eiropas Semestra procesā.

Ņemot vērā minēto apņemšanos un pieņemtās rekomendācijas, Eiropas Komisija ar Eiropas sociālo partneru starpību lūdza nominēt valstu sociālo partneru Eiropas Semestra koordinatorus. Eiropas Semestra koordinatora pienākumi ietver dalību Eiropas Komisijas tikšanās ar sociālajiem partneriem kopā ar LBAS vadību un speciālistiem, LBAS komentāru sagatavošanas koordinēšanu attiecībā uz Ikgadējo izaugsmes ziņojumu un valstu rekomendācijām, kā arī komunikāciju ar ETUC, nodrošinot informāciju par LBAS sniegtajiem komentāriem.

No LBAS puses šī gada jūnijā pēc Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) saņemtā uzaicinājuma, N.Mickeviča, LBAS Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte, tika nominēta Eiropas Semestra koordinatora amatam.